PHP operatori : PHP Operators

PHP operatore dijelimo u četiri osnovne skupine:

  • Aritmetički operatori
  • Logički operatori
  • Operatori usporedbe
  • Operatori povećavanja i smanjivanja

PHP i operatori

Aritmetički operatori

Operator Operacija Rezultat
$a+$b zbrajanje zbroj $a i $b
$a-$b oduzimanje razlika $a i $b
$a*$b množenje umnožak $a i $b
$a/$b dijeljenje kvocijent $a i $b
$a%$b modulo ostatak cjelobrojnog dijeljenja

Operatori dodjeljivanja

Operator Operacija Rezultat
$a=$b dodjeljivanje desni operand preuzima vrijednost lijevog
$a+=$b $a=$a+$b zbrajanje
$a-=$b $a=$a-$b oduzimanje
$a*=$b $a=$a*$b množenje
$a/=$b $a=$a/$b dijeljenje
$a%=$b $a=$a%$b ostatak od cjelobrojnog dijeljenja
$a.=$b $a=$a.$b povezivanje dva stringa

Logički operatori

Operator Operacija Rezultat
$a && $b logičko i istina samo ako su $a i $b istiniti
$a || $b logičko ili istina ako je barem jedan od $a i $b istinit
$a and $b logičko i istina samo ako su $a i $b istiniti
$a or $b logičko ili istina ako je barem jedan od $a i $b istinit
$a xor $b logičko xor istina samo ako je samo jedan od operatora istinit a ne obadva
! $a negacija istina ako je $a laž i suprotno

Operatori usporedbe

Operator Operacija Rezultat
$a == $b jednako istina ako je $a jednako $b
$a === $b identično istina ako je $a jednako $b i ako su istog tipa
$a != $b različito istina ako je $a različito od $b
$a !== $b nije identično istina ako je $a različito od $b i ako nisu istog tipa
$a < $b manje istina ako je $a manje od $b
$a > $b veće istina ako je $a veće od $b
$a <= $b manje ili jednako istina ako je $a manje ili jednako od $b
$a >= $b veće ili jednako istina ako je $a veće ili jednako od $b

Operatori povećanja i smanjivanja

Operator Operacija Rezultat
++$a preduvećanje uvećava $a za jedan, i vraća novu vrijednost $a
$a++ postuvećanje vraća staru vrijednost $a i uvećava $a za jedan
--$a predsmanjenje smanjuje $a za jedan, i vraća novu vrijednost $a
$a-- postsmanjenje vraća staru vrijednost $a i smanjuje $a za jedan