PHP foreach petlje : PHP Foreach Loop

Postoje četiri sintakse foreach petlje.

Prva sintaksa foreach petlje:

<?php
foreach($polje as $trenutna) {
  blok_naredbi;
}
?>

Ova sintaksa omogućava prolazak kroz sve članove polja $polje član po član, gdje se u svakom prolasku vrijednost trenutnog člana polja dodjeljuje varijabli $trenutna.

Primjer prve sintakse:

<?php

$boje = ['crvena', 'bijela', 'plava'];

foreach($boje as $boja) {
  echo("Boja = $boja<br />");
}
?>

Druga sintaksa je:

U većini programskih jezika foreach petlje se piše na prethodno opisan način. PHP uvodi novinu i mogućnost drugačijeg označavanja bloka naredbi korištenjem znaka dvotočke ( : ) i posebnih ključnih riječi.

<?php
foreach($polje as $trenutna):
  blok_naredbi;
endforeach;
?>

Treća sintaksa foreach petlje:

<?php
foreach($polje as $kljuc => $trenutna) {
  blok_naredbi;
}
?>

Ova sintaksa omogućava prolazak kroz sve članove asocijativnog polja $polje član po član, gdje se u svakom prolasku ključ trenutnog člana dodjeljuje varijabli $kljuc a vrijednost trenutnog člana polja dodjeljuje varijabli $trenutna.

Primjer:

<?php
$gradovi = [
  'Hrvatske' => 'Zagreb',
  'Slovenije' => 'Ljubljana',
  'Njemačke' => 'Berlin',
  'Austrije' => 'Beč',
  'Francuske' => 'Paris',
];

foreach($gradovi as $zemlja => $grad) {
  echo("Glavni grad {$zemlja} je $grad <br />");
}
?>

Četvrta sintaksa je:

U većini programskih jezika foreach petlje se piše na prethodno opisan način. PHP uvodi novinu i mogućnost drugačijeg označavanja bloka naredbi korištenjem znaka dvotočke ( : ) i posebnih ključnih riječi.

<?php
foreach($polje as $kljuc => $trenutna):
  blok_naredbi;
endforeach;
?>