PHP for petlje : PHP For Loop

PHP naredba for petlje

Želimo li određenu naredbu ili blok naredbi ponoviti više puta možemo to učiniti jednom od php naredbi petlje (for, foreach, while ili do while).

Pogledajmo najprije sintaksu for petlje:


for(inicijalizacija; uvjet; promjena)

a) inicijalizacija – izvodi se samo u prvom prolazu i postavlja početnu vrijednost upravljačke varijable.

b) uvjet – uvjet se provjerava u svakom koraku i dok je uvjet zadovoljen, naredbe petlje se izvode.

c) promjena – u svakom koraku (osim u prvom koraku) mijenjamo vrijednost upravljačke varijable.

U konkretnom primjeru to izgleda ovako


for ($i = 1; $i <= 5; $i++)

$i – upravljačka varijabla

a) $i = 1 – izvodi se samo u prvom prolazu i postavlja početnu vrijednost upravljačke varijable $i.

b) $i <= 5 – uvjet se provjerava u svakom koraku, sve dok je uvjet zadovoljen, naredbe petlje se izvode.

c) $i++ – u svakom koraku (osim u prvom koraku) povećava upravljačku varijablu $i za jedan.

Pogledajmo na php primjeru:

<?php
$var = 8;
for ($i = 1; $i < $var; $i++)
  echo("Ovo je $i. prolaz petlje.<br />");
?>

Petlja počinje s inicijalizacijom: $i = 1, i ispitujemo uvjet $i < $var (za $i = 1, uvjet je ispunjen) – u prvom prolazu ne povećavamo $i++ – i prvi puta ispisujemo echo poruku.

Nakon izvođenja funkcije echo (ili bloka naredbi koje moramo staviti unutar vitičastih zagrada) nastavlja se izvođenje for petlje. Najprije se povećava $i++ ($i dobiva vrijednost 2) a zatim se ispituje uvjet $i < $var (za $i = 2, uvjet je i sada ispunjen). Uvjet je ispunjen i ponovo ispisujemo echo poruku samo sada s novom vrijednošću varijable $i.

Nastavlja se izvođenje for petlje ($i++ te zatim ispitujemo uvjet $i < $var) sve dok je uvjet ispunjen.


Skripta će 7 puta izvršiti funkciju echo (posljednji put za $i = 7) i izvođenje se vraća na for petlju. Najprije se povećava $i++ ($i dobiva vrijednost 8) a zatim se ispituje uvjet $i < $var (uvjet više nije ispunjen) i skripta nastavlja s izvođenjem s prvom naredbom iza for naredbe.

Upoteba dvotočke

U većini programskih jezika for petlja se piše na prethodno opisan način. PHP uvodi novinu i mogućnost drugačijeg označavanja bloka naredbi korištenjem znaka dvotočke ( : ) i posebnih ključnih riječi.

Druga moguća sintaksa for petlje u php jeziku je:


for(inicijalizacija; uvjet; promjena):
  blok_naredbi;
endfor;

Moguće promjene upravljačke varijable

U gornjim primjerima je naveden korak petlje $i++. Mogli smo napisati i $i = $i +1

No kao korak možemo povećavati ili smanjivati vrijednost upravljačke varijable (u našem slučaju $i) za cijelu ili decimalnu vrijednost.

Primjeri pravilne promjene upravljačke varijable:

$i++
$i--
$i = $i + 5
$i = $i – 2.2