jQuery selektori forme : Form Selectors

Zadaća selektora forme je lakši i učinkovitiji pristup elementima forme.

Selektor polja za unos teksta : TextBox Selector

Slijedeći primjer selektira polje za unos teksta:

$('input:text');

Želimo li dohvatiti sadržaj polja za unos teksta koristimo slijedeći primjer:

$('input:text').val();

Možemo i postaviti vrijednost polja za unos teksta kao npr:

$('input:text').val("Novi tekst");

Započinjem web dizajn!

Selektor polja za unos zaporke : Password Selector

Slijedeći primjer selektira polje za unos zaporke:

$('input:password');

Želimo li dohvatiti sadržaj polja za unos zaporke koristimo slijedeći primjer:

$('input:password').val();

Možemo i postaviti vrijednost polja za unos zaporke kao u donjem primjeru (ovo nije preporučljivo koristiti u praksi jer je jQuery kôd moguće pročitati, a samim tim i zaporku):

$('input:password').val("Nova zaporka");

Selektor kružića opcija : Radio Button Selector

Slijedeći primjer selektira kružić opcija:

$('input:radio');

Želimo li provjeriti je li kružić opcija izabra koristimo slijedeći primjer:

$('input:radio[name=radiobutton-ime]:checked').val();

Možemo i postaviti aktivnim neki od kružića opcija kao u primjeru:

$('input:radio[name=radiobutton-ime]:nth[0]').attr('checked', true);

Selektor polja za potvrdu : CheckBox Selector

Slijedeći primjer selektira polje za potvrdu:

$('input:checkbox');

Želimo li provjeriti je li polje odabrano koristimo slijedeći primjer:

$('input:checkbox[name=checkbox-ime]').is(':checked');

Možemo i postaviti kvačicu polja potvrdu:

$('input:checkbox[name=checkbox-ime]').attr('checked', true);

Također možemo i obrisati kvačicu polja za potvrdu:

$('input:checkbox[name=checkbox-ime]').attr('checked', false);

Selektor gumba Submit : Submit Button Selector

Slijedeći primjer selektira gumb Submit:

$('input:submit');

Selektor gumba Reset: Reset Button Selector

Slijedeći primjer selektira gumb Reset:

$('input:reset');

Selektor postavljenih elemenata : Checked Selector

Želimo li provjeriti je li kružić opcija izabra koristimo slijedeći primjer:

$('input:radio[name=radiobutton-ime]:checked').val();

Želimo li provjeriti je li polje za potvrdu postavljeno koristimo slijedeći primjer:

$('input:checkbox[name=checkbox-ime]:checked').val();

Selektor omogućenih elemenata : Enabled Selector

Slijedeći primjer selektira sve elemente koji su omogućeni:

$(':enabled');

Selektor nedostupnih elemenata : Disabled Selector

Slijedeći primjer selektira sve elemente koji su onemogućeni:

$(':disabled');