jQuery CSS visina i širina : CSS Width i Height

CSS širina i visina : CSS Width i Height

jQuery sadrži metoda za dohvaćanje i postavljanje širine i visine elementa. Pomoću njih dohvaćamo ili postavljamo dimenzije elementa.

jQuery metoda selector.width();

Sintaksa metode za dohvaćanje širine prvog selektiranog elementa (u pikselima):

var sirina = $('p').width();

Web dizajn i veličina web stranice

jQuery metoda selector.width(value);

Sintaksa metode za postavljanje širine svih selektiranih elemenata:

$('p').width(vrijednost);

jQuery metoda selector.height();

Sintaksa metode za dohvaćanje visine prvog selektiranog elementa (u pikselima):

var visina = $('p').height();

jQuery metoda selector.height(value);

Sintaksa metode za postavljanje visine svih selektiranih elemenata:

$('p').height(vrijednost);

jQuery metoda selector.innerWidth();

Sintaksa metode za dohvaćanje visine prvog selektiranog elementa (u pikselima) uključujući odmak (engl. padding) ali ne i obrub (engl. border):

var sirina = $('p').innerWidth();

jQuery metoda selector.innerHeight();

Sintaksa metode za dohvaćanje visine prvog selektiranog elementa (u pikselima) uključujući odmak (engl. padding) ali ne i obrub (engl. border):

var visina = $('p').innerHeight();

jQuery metoda selector.outerWidth(margin);

Sintaksa metode za dohvaćanje visine prvog selektiranog elementa (u pikselima) uključujući odmak (engl. padding) , obrub (engl. border) i opcionalno marginu – ako je vrijednost parametra margin jednaka true:

var sirina = $('p').outerWidth(true);

jQuery metoda selector.outerHeight(margin);

Sintaksa metode za dohvaćanje visine prvog selektiranog elementa (u pikselima) uključujući odmak (engl. padding), obrub (engl. border) i opcionalno marginu – ako je vrijednost parametra margin jednaka true:

var visina = $('p').innerHeight(true);