JavaScript operatori : JavaScript Operators

Uvodno o operatorima : Operators Introduction

Operatori u JavaScriptu predstavljaju simbole, koji označavaju određenu operaciju i koji povezuju jedan ili više operanada u jedan izraz (aritmetički, logički...).

U ovisnosti o broju operanada koji jedan operator povezuje, razlikujemo unarne, binarne ili ternarne operatore.

Artimetički operatori : Arithmetic Operators

Tablica aritmetičkih operatora:

a + b // operator dodavanja jedne vrijednosti drugoj
a - b // operator oduzimanja jedne vrijednosti od druge
a * b // operator množenja dvije vrijednosti
a / b // operator dijeljenja jedne vrijednosti od druge
a % b // operator ostatka kod dijeljenja dvije cijele vrijednosti
a++  // operator povećanja vrijednosti za 1 (unarni operator)
a--  // operator umanjenja vrijednosti za 1 (unarni operator)
-a  // operator promjene predznaka vrijednosti (unarni operator)

Web dizajn za tebe

Unarni operatori : Unary Operators

Binarni operatori obavljaju operaciju između dva operanda.

Unarni operatori djeluju nad jednom varijablom.


 • Increment '++'
var a = 100;
a++;

Drugi redak primjera povećava vrijednost varijable a za jedan:


 • Decrement '--'
var c = 100;
c--;

Drugi redak primjera smanjuje vrijednost varijable c za jedan:


 • Operator negacije '-'

Želimo li promijeniti predznak varijable koristimo operator negacije kao u slijedećem primjeru:

var d = 100, e;
e = -d;

Operatori dodjeljivanja : Assignment Operators

Vrijednost varijabli se dodjeljuje korištenjem operatora dodjeljivanja. Najčešći operator dodjeljivanja je znak jednako '='.

Operator dodjeljivanja može se pisati zajedno s binarnim aritmetičkim operatorima, na primjer operator dodjeljivanja zbroja je:

var d = 100, e;
x += y; // istovjetno kao i x = x + y;

Tablica operatora dodjeljivanja:

= // dodjeljuje vrijednost varijable ili izraza 
 	// s desne strane varijabli s lijeve strane (x = y;)	
+= // zbraja dvije varijable (x = x + y;)
  // i dodjeljuje zbroj varijabli s lijeve strane 
-= // oduzima dvije varijable (x = x - y;)
  // i dodjeljuje razliku varijabli s lijeve strane 	
*= // množi dvije varijable (x = x * y;)
  // i dodjeljuje umnožak varijabli s lijeve strane 	
/= // dijeli dvije varijable (x = x / y;)
  // i dodjeljuje kvocijent varijabli s lijeve strane 	
%= // cjelobrono dijeli dvije varijable (x = x % y;)
  // i dodjeljuje ostatak od dijeljenja varijabli s lijeve strane

Operatori usporedbe : Comparison Operators

Operator usporedbe uspoređuje vrijednosti dvije varijable ili izraza i ovisno o točnosti usporedbe vraća logičke izraze true ili false.

Tablica operatora usporedbe:

== // vraća vrijednost true ako su varijable jednake (x == y)
!= // vraća vrijednost true ako varijable nisu jednake (x != y)
> // vraća vrijednost true ako je varijabla s lijeve strane 
  // veća od varijable s desne strane (x > y)
< //vraća vrijednost true ako je varijabla s lijeve strane 
 // manja od varijable s desne strane (x < y)
>= //vraća vrijednost true ako je varijabla s lijeve strane 
  // veća ili jednaka od varijable s lijeve strane (x >= y)
<= //vraća vrijednost true ako je varijabla s lijeve strane 
  // manja ili jednaka od varijable s desne strane (x <= y)

Logički operatori : Logical Operators

Logički operatori povezuju dva ili više logičkih izraza i vraća ovisno o vrijednosti logičkih izraza true ili false.

Tablica logičkih operatora:

&& 	// logički AND vraća vrijednost 
  // true ako su oba izraza true
|| 	// logički operator OR vraća vrijednost 
  // true ako je barem jedan izraz true
!  // logički operator NOT vraća vrijednost 
  // true ako je izraz false odnosno false ako je izraz true

Uvjetni operator : Conditional Operator

Uvjetni operator ispituje je li uvjet ispunjen (vrijednost true) i ako je dodjeljuje vrijednost iza upitnika a ako nije ispunjen vraća vrijednost iza dvotočke.

Primjer:

poruka = (email == "Da") ? "Primio si poštu." : "Nema pošte.";

Gornji primjer u slučaju da je vrijednost varijable email jednaka "Da" dodjeljuje varijabli poruka vrijednost "Primio si poštu.". U suprotnom dodjeljuje vrijednost "Nema pošte."