JavaScript izjave : JavaScript Statements

Struktura JavaScripta : Structure of JavaScript

JavaScript se sastoji od niza izjava koje izvodi web preglednik. Zadaća izjava je naređivanje pregledniku što treba učiniti.

Donji primjer umeće tekst "Novo u kinima" jedinstvenom elementu s identifikatorom naslov.

document.getElementById("naslov").innerHTML="Novo u kinima";

Točka-zarez : Semicolon ;

Točka-zarez odvaja JavaScript izjave.

Uobičajeno stavljamo točka-zarez na kraju svake izjave koju web preglednik treba izvesti.

Korištenjem točka-zareza omogućava nam umetanje više izjava u isti redak.

Web dizajn i JavaScript? Naravno!

JavaScript blok naredbi : JavaScript Code Blocks

Više povezanih naredbi u JavaScript kôdu možemo grupirati.

Blok naredbi počinje otvorenom vitičastom zagradom: { , a završava zatvorenom vitičastom zagradom: }

Namjena bloka naredbi je zajedničko izvođenje niza izjava.

Dobar primjer bloka naredbi u JavaScriptu su funkcije.

function hobbit() {
  document.getElementById("naslov").innerHTML="Novo u kinima";
  document.getElementById("tekst").innerHTML="Hobbit";
}

Razmaci : Space

JavaScript zanemaruje dodatne razmake u tekstu. Možemo dodati razmake kako bi povećali vidljivost dijelova izjave.

Slijedeće dvije izjave se izvode u web pregledniku istovjetno.

var ime="Petar";
var ime = "Petar" ;

Razlikovanje malih i velikih slova : Case Sensitive

JavaScript za razliku od nekih drugih programskih jezika razlikuje mala i velika slova.

Naziv varijable MojaVarijabla nije isto kao i mojavarijabla.

Ime funkcije getElementById nije isto kao i getElementbyID

Lomljenje kôda u više redaka : Break up a Code Line

Dopušteno je lomljenje teksta u više redaka korištenjem obrnute kose crte.

Primjer:

document.getElementById("naslov").innerHTML="Novo \
u kinima";