JavaScript for petlja : JavaScript for Loop

Naredbe ponavljanja : Iteration Statements

Iteracijom omogućavamo ponavljanje jednog dijela programa više puta.

Razlikujemo tri vrste naredbi ponavljanja:

 • for petlju
 • while petlju
 • do while petlju

for petlja : for Loop

for petlja je najkraći oblik petlje i uključuje tri važna dijela:

 • Inicijalizaciju varijabli (postavljanje početnih vrijednosti). Ovaj dio se izvršava samo jedanput i to prije izvođenja for petlje.
 • Ispitivanje uvjeta koje daje stanje true ili false. Ako je uvjet true kôd unutar petlje nastavlja s izvođenjem u suprotnom petlja završava. Ovaj dio se izvršava nakon svakog koraka petlje poslije naredbe promjene varijable.
 • Naredba promjene varijable se izvršava nakon svakog koraka i najčešće povećava ili smanjuje brojač.

Ova tri dijele stavljena su u jedan redak i odvojena znakom točka-zarez.

Web dizajn i zarada? Naravno!

Sintaksa for petlje : For Loop Syntax

For pelja slijedi C sintaksu i sastoji se od inicijalizacija, uvjeta i ponavljanja:

for (inicijalizacija; ispitivanje uvjeta; naredba promjene) {
 // naredbe koje se ponavljaju sve dok 
 // ispitivani uvjet daje stanje true
}

Primjer:

<script type="text/javascript" >
//<![CDATA[
var brojac;
document.write("Početak petlje!" + "<br />");
for(brojac= 1; brojac <= 5; brojac++) {
 document.write("Trenutno stanje brojača: " + brojac);
 document.write("<br />");
}
document.write("Završetak petlje! <br />");
//]]>
</script>

Ovaj kod daje u web pregledniku slijedeći izlaz:

Početak petlje!
Trenutno stanje brojača: 1
Trenutno stanje brojača: 2
Trenutno stanje brojača: 3
Trenutno stanje brojača: 4
Trenutno stanje brojača: 5
Završetak petlje!

Beskonačna for petlja : Infinite for Loop

Beskonačna for petlja određuje se na taj način da se izostavi inicijalizacija, uvjet i promjena varijable kao u slijedećem primjeru:

for ( ; ; ) {
 // blok naredbi se ponavlja beskonačno
 // ako nema naredbe break;
}