HTML naslovi : HTML Headings

Naslovi : Headings


Kada su nam potrebni naslovi u tekstu koristimo oznake elementa naslova.

Oznake elemenata naslova su <h1>... <h6>, gdje <h1> koristimo za ispis najvećim a <h6> za ispis najmanjim slovima.

Primjer naslova:

<h1>Naslov veličine 1</h1>
<h2>Naslov veličine 2</h2>
<h3>Naslov veličine 3</h3>
<h4>Naslov veličine 4</h4>
<h5>Naslov veličine 5</h5>
<h6>Naslov veličine 6</h6>

Izgled u web pregledniku:


Škola web dizajna? - Super!

Vodoravna crta : Horizontal Line

Želimo li na web stranici dodati vodoravnu crtu koristimo prazni element <hr />

Primjer:

<hr />

U web pregledniku izgleda ovako:


Komentari : Comments

Trebamo li dodati komentar na web stranicu koristimo oznaku komentara <!—za početak komentara i --> za kraj komentara.

Primjer označavanje komentara:

<hr />
<!-- Ovo je tekst komentara -->