C programiranje - while petlja - zadatci #1

C programiranje - zadatak 1

Učitavati brojeve dok su parni. Koliko je brojeva učitano i koji je njihov zbroj?

#include <stdio.h>

void main()
{
  int a, zbr=0, brojac=0;

  printf("\nUčitaj cijeli broj:");
  scanf("%d", &a);
 
  while (a%2 == 0)
  {
    zbr=zbr+a;
    brojac++;

    printf("\nUčitaj broj:");
    scanf("%d", &a);
  }

  printf("\n%d parnih brojeva a zbroj je %d", brojac, zbr);

  return;
}

Web dizajn i zarada? Naravno!

C programiranje while petlja - zadatak 2

Učitavati brojeve dok su pozitivni. Za svaki učitani broj izračunati i ispisati njegov korijen!

#include <stdio.h>
#include <math.h>

void main()
{
  int a;
  float kor;

  printf("\nUčitaj broj:");
  scanf("%d", &a);
  
  while(a>0)
  {  
    kor = sqrt((float)a);
    
    printf("\nKorijen broja %d je %.2f", a, kor);

    printf("\nUčitaj broj:");
    scanf("%d", &a);
  }

  return;
}

C programiranje while petlja - zadatak 3

Učitavati brojeve dok se ne učita broj 5. Koliki je zbroj učitanih brojeva koji su djeljivi sa 3 ili sa 7?

#include <stdio.h>

void main()
{
  int a, zbroj=0;

  printf("\nUčitaj broj:");
  scanf("%d", &a);

  while(a != 5)
  {
    if(a%3 == 0 || a%7 == 0)
      zbroj = zbroj+a;

    printf("\nUčitaj broj:");
    scanf("%d", &a);
  }

  printf("\nZbroj učitanih brojeva je %d", zbroj);

  return;
}

C programiranje while petlja - zadatak 4

Učitavati brojeve dok su veći od 10 i manji od 30. Kolika je aritmetička sredina učitanih brojeva?

#include <stdio.h>

void main()
{
  int a, brojac=0, zbroj=0;
  float ars;

  printf("\nUčitaj broj:");
  scanf("%d", &a);

  while (a>10 && a<30)
  {
    zbroj = zbroj+a;
    brojac++;

    printf("\nUčitaj broj:");
    scanf("%d", &a);
  }

  if (brojac != 0) 
  {
    ars = (float) zbroj/brojac;
    printf("\nAritmetička sredina je %.2f", ars);
  }  
  
  return;
}

C programiranje while petlja - zadatak 5

Učitavati brojeve dok se ne učita 0. Kolika je aritmetička sredina učitanih neparnih brojeva?

#include <stdio.h>

void main()
{
  int a, brojac=0, zbr=0;
  float ars;
  
  printf("\nUčitaj broj:");
  scanf("%d", &a);

  while(a != 0)
  {
    if(a%2 == 1)
    {
      zbr=zbr+a;
      brojac++;
    }

    printf("\nUčitaj broj:");
    scanf("%d", &a);
  }

  if (brojac != 0)
  {
    ars = (float) zbr / brojac;
    printf("\nAritmetička sredina neparnih brojeva = %.2f", ars);
  }

  return;
}

C programiranje while petlja - zadatak 6

Učitavati brojeve dok su negativni. Za svaki učitani broj izračunati i ispisati njegovu apsolutnu vrijednost!

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void main()
{
  int a;

  printf("\nUčitaj broj:");
  scanf("%d", &a);

  while(a<0)
  {
    printf("\nApsolutna vrijednost %d je %d", a, abs(a));

    printf("\nUčitaj broj:");
    scanf("%d", &a);
    }

  return;
}

C programiranje while petlja - zadatak 7

Učitavati brojeve dok su djeljivi sa 3. Kolika je aritmetička sredina učitanih brojeva koji su veći od 5 i manji od 20?

#include <stdio.h>

void main()
{
  int a, zbr=0, brojac=0;
  float ars;

  printf("\nUčitaj broj:");
  scanf("%d", &a);

  while(a%3==0)
  {  
    if(a>5 && a<20)
    {  
      zbr = zbr+a;
      brojac = brojac + 1;
    }

  	printf("\nUčitaj broj:");
  	scanf("%d", &a);
  }
  
  if (brojac != 0) 
  {
    ars = (float)zbr/brojac;
    printf("\nAritmetička sredina je %.2f", ars);
  }

  return;
}