C programiranje - unos i ispis - zadatci #3

C programiranje unos i ispis - zadatak 1

U programu omogućite unos temperature u °C i izračunati koliko je to °F (formula: °F = °C * 9/5 + 32):

#include <stdio.h>

void main()
 {
  float c, f;

  printf("\nUčitaj temperaturu u °C:");
  scanf("%f", &c);
  
	f = (c * 9 / 5) + 32;
	
	printf("\nTemperatura u °F je: %.2f", f);

  return;
 }

Web dizajn i programiranje!

C programiranje unos i ispis - zadatak 2

U programu unesite broj učenika u razredu i broj odličnih učenika te izračunajte postotak odličnih učenika.

#include <stdio.h>

void main()
 {
   int ucenika, odl;
   float posto;

   printf("\nUpiši broj ucenika i broj odlicnih učenika:");
   scanf("%d %d", &ucenika, &odl);

   posto = ((float) odl / ucenika) * 100;
   printf("\nPostotak odlicnih ucenika je %.2f %%", posto); 

   return;
 }

C programiranje unos i ispis - zadatak 3

U programu omogućite unos realnog broja sa po dvije znamenke u cijelom i decimalnom dijelu broja. Ispisati broj sa zamijenjenim mjestima cijelog i decimalnog dijela


Unesi decimalan broj: 15.75
Nakon zamjene cijelog i decimalnog dijela: 75.15

#include <stdio.h>

void main()
 {
   
	 float br1, br2;
	 float c, d;
	 
   printf("\nUčitaj decimalni broj:");
   scanf("%f", &br1);
	 
	 c = (int) br1;
	 d = br1 - c;
	 
	 br2 = d * 100 + c / 100;

   printf("\nNakon zamjene cijelog i decimalnog dijela: %.2f", br2); 

   return;
 }

C programiranje unos i ispis - zadatak 4

U programu omogućite unos datuma i izračunati koliko je godina i dana između upisanog datuma i 1.1.1900. godine. Pretpostaviti trajanje mjeseca 30 dana.

#include <stdio.h>

void main()
 {
  int d1, m1, g1, d2, g2;

  printf("\nUpišite dan: ");
  scanf("%d", &d1);
  
	printf("\nUpišite mjesec: ");
  scanf("%d", &m1);
  
	printf("\nUpišite godinu: ");
  scanf("%d", &g1);
  
	if (g1 >= 1900) {
		g2 = g1 - 1900;
		d2 = (m1 - 1) * 30 + d1 - 1;
	}
	else {
		g2 = 1899 - g1;
		d2 = (12 - m1) * 30 + 30 - d1 + 1;
	}
	
  printf("\nIzmeđu datuma 1.1.1900. proteklo je");
	printf("\nGodina: %d", g2);
	printf("\nDana: %d", d2);

  return;
 }

C programiranje unos i ispis - zadatak 5

U programu omogućite unesite dva vremena u satima i minutama i izračunati koliko je između ta dva vrjemena proteklo sati i minuta:

#include <stdio.h>

void main()
 {
   int s1, m1, s2, m2;
	 int uk1, uk2, razl, rm, rs;

   printf("\nUpiši sat 1. vrjemena: ");
   scanf("%d", &s1);

	 printf("\nUpiši minute 1. vrjemena: ");
   scanf("%d", &m1);

	 uk1 = s1 * 60 + m1;
	 
   printf("\nUpiši sat 2. vrjemena: ");
   scanf("%d", &s2);

	 printf("\nUpiši minute 2. vrjemena: ");
   scanf("%d", &m2);
   
	 uk2 = s2 * 60 + m2;
	 
	 if (uk2 > uk1) {
	 	razl = uk2 - uk1;
	 }
	 else {
	 	razl = uk1 - uk2;
	 }
	 
	 rs = razl / 60;
	 rm = razl % 60;
	 
	 printf("\nProteklo je %d sati i %d minuta", rs, rm); 

   return;
 }