C programiranje - zadatci - sortiranje polja

C programiranje - zadatak 1

Učitati četveroznamenkasti broj. Znamenke učitanog broja sortirati tako da se dobije najmanji mogući četveroznamenkasti broj!

#include <stdio.h>

void main() {
	char broj[5], pom;
	int i, j;

	printf("\nUčitaj broj:");
	gets(broj);

	for(i=0; i<3; i++)
	{
		for(j=i+1; j<4; j++)
		{
			if(broj[i] > broj[j])
			{
				pom = broj[i];
				broj[i] = broj[j];
				broj[j] = pom;
			}
		}
	}

	printf("\nNajmanji četveroznamenkasti broj je: ");

	for(i=0; i<4; i++)
		printf("%c", broj[i]);
	
	return;
}

Web dizajn sortiranje

C programiranje sortiranje polja - zadatak 2

Učitati 7 brojeva u polje. Sortirati ih ulazno i ispisati sortirano polje!

#include <stdio.h>

void main() {
	int a[7], i, j, pom;

	for(i=0; i<7; i++) {
		printf("\n Učitajte %d. broj:", i+1);
		scanf("%d", &a[i]);
	}
	for(i=0; i<6; i++) 
		for(j=i+1; j<7; j++) 
			if(a[i] > a[j]) {
				pom = a[i];
				a[i] = a[j];
				a[j] = pom;
			}

	for(i=0; i<7; i++)
		printf("\n %d", a[i]);
	
	return;
}

C programiranje sortiranje polja - zadatak 3

Učitati 8 brojeva u polje. Sortirati prvih pet brojeva uzlazno a zadnja tri silazno.

#include <stdio.h>

void main () {
	int a[8], i, j, pom;

	for(i=0; i<8; i++) {
		printf("\n Ucitaj %d broj:",i+1);
		scanf("%d", &a[i]);
	}

	for(i=0; i<4; i++)
		for(j=i+1; j<5; j++) 
			if(a[i]>a[j]) {
				pom = a[i];
				a[i] = a[j];
				a[j] = pom;
			}

	for(i=5; i<7; i++)
		for(j=i+1; j<8; j++)
			if(a[i]<a[j]) {
				pom=a[i];
				a[i]=a[j];
				a[j]=pom;
			}

	printf("\nNovo polje je: ");
	
	for(i=0; i<8; i++)
		printf("%d ", a[i]);
	
	return;
}

C programiranje sortiranje polja - zadatak 4

Učitati 10 brojeva u polje. Sortirati ga po parovima brojeva tako da na 1. mjestu u paru brojeva bude manji broj. Ispisati novo polje!

#include <stdio.h>

void main () {
	int a[10], i, pom;

	for(i=0; i<10; i++) {
		printf("\n Ucitaj %d broj:",i+1);
		scanf("%d", &a[i]);
	}

	for(i=0; i<9; i=i+2)
		if(a[i] > a[i+1]) {
			pom = a[i];
			a[i]=a[i+1];
			a[i+1]=pom;
		}

	printf("\nNovo polje je: ");
	
	for(i=0; i<10; i++)
		printf("%d ", a[i]);
	
	return;
}

C programiranje sortiranje polja - zadatak 5

Učitati 5 brojeva u polje. Zatim unijeti broj i elemente polja uvećati za taj broj. Novo polje sortirati silazno i ispisati!

#include <stdio.h>

void main () {
	int a[5], i, j, pom, broj;

	for(i=0; i<5; i++) {
		printf("\n Ucitaj %d broj:",i+1);
		scanf("%d", &a[i]);
	}

	printf("\nUnesi broj povečanja: ");
	scanf("%d", &broj);

	for(i=0; i<5; i++)
		a[i] = a[i] + broj;

	for(i=0; i<4; i++)
		for (j=i+1; j<5; j++)
			if(a[i] < a[j]) {
				pom = a[i];
				a[i] = a[j];
				a[j] = pom;
			}	

	printf("\nNovo polje je: ");
	
	for(i=0; i<5; i++)
		printf("%d ", a[i]);
	
	return;
}

C programiranje sortiranje polja - zadatak 6

Učitati u polje 10 brojeva. Formirati novo polje od parnih elementa prvog polja i ispisati ga uzlazno!

#include <stdio.h>

void main () {
	int a[10], b[5], i, j, pom;

	for(i=0; i<10; i++) {
		printf("\n Ucitaj %d broj:",i+1);
		scanf("%d", &a[i]);
	}

	for(i=0; i<5; i++)
		b[i] = a[1+i*2];

	for(i=0; i<4; i++)
		for (j=i+1; j<5; j++)
			if(b[i] > b[j]) {
				pom = b[i];
				b[i] = b[j];
				b[j] = pom;
			}	

	printf("\nNovo polje je: ");
	
	for(i=0; i<5; i++)
		printf("%d ", b[i]);
	
	return;
}

C programiranje sortiranje polja - zadatak 7

Učitati rečenicu. Sortirati posljednju riječ u rečenici silazno.

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main () {
	char rec[100], pom;
	int n, poc, i, j;

	printf("\nUčitaj rečenicu: ");
	gets(rec);

	n = strlen(rec);

	poc = 0;

	for(i=n-1; i>=0; i--) {
		if (rec[i] == ' ') {
			poc = i+1;
			break;
		}
	}

	for(i=poc; i<n-1; i++)
		for (j=i+1; j<n; j++)
			if(rec[i] < rec[j]) {
				pom = rec[i];
				rec[i] = rec[j];
				rec[j] = pom;
			}	

	printf("\nSortirana rečenica je: ");
	
	for(i=poc; i<n; i++)
		printf("%c", rec[i]);
	
	return;
}