C programiranje - polja #2 - zadatci

C programiranje polja - zadatak 1

Učitati polje od 10 brojeva. Izračunati zbroj brojeva djeljivih s 3 ili sa 5 i koliko ih ima!

#include <stdio.h>

void main() {
  int a[10], i, zbroj=0, brojac=0;

  for(i=0; i<10; i++) {
    printf("\nUčitaj %d. broj polja:", i+1);
    scanf("%d", &a[i]);
  }

  for(i=0; i<10; i++)
    if(a[i]%5==0 || a[i]%3==0) {
      zbroj=zbroj+a[i];
      brojac++;
    }  

  printf("\nZbroj %d brojeva je %d", brojac, zbroj);
  
  return;
}

Web dizajn i PHP

C programiranje polja - zadatak 2

Učitati polje od 7 brojeva. Ispisati iz polja sve parne brojeve manje od 15!

#include <stdio.h>

void main() {
  int a[7], i;

  for(i=0; i<7; i++) {
    printf("\nUčitaj %d. broj polja:", i+1);
    scanf("%d", &a[i]);
  }

  for(i=0; i<7; i++) {
    if(a[i]%2==0 && a[i]<15)
      printf("\nParni broj < od 15 je: %d", a[i]);
  }

  return;
}

C programiranje polja - zadatak 3

Učitati polje od n brojeva. Ispisati iz polja sve brojeve veće od aritmetičke sredine učitanih brojeva.

#include <stdio.h>

void main() {
  int a[100], i, n, zbroj=0;
  float ars;

  printf("Učitaj brojeva manje od 100:");
  scanf("%d", &n);

  for(i=0; i<n; i++) {
    printf("\nUčitaj %d. broj polja:", i+1);
    scanf("%d", &a[i]);

    zbroj=zbroj+a[i];
    ars=(float)zbroj / n;
  }

  for(i=0; i<n; i++){
    if(a[i]>ars)
      printf("\nBroj veći od ars je %d", a[i]);
  }

  return;
}

C programiranje polja - zadatak 4

Učitati 5 brojeva u polje. Ispisati novo polje čiji su elementi trostruko veći (3x) od elemenata prvog polje.

#include <stdio.h>

void main() {
  int a[5], b[5], i;

  for(i=0; i<5; i++) {
    printf("\n Učitaj %d. broj polja:", i+1);
    scanf("%d",&a[i]);
    b[i]=3*a[i];
  }

  for(i=0; i<5; i++) 
    printf("\n3x a[%d] = b[%d] a to je %d", i, i, b[i]);
  
  return;
}

C programiranje polja - zadatak 5

Učitati n brojeva u polje. Ispisati parne brojeve veće od najmanjeg neparnog broja.

#include <stdio.h>

void main() {
  int a[100], i, n, min=32000, zbroj=0;
  float ars;

  printf("Učitaj brojeva manje od 100:");
  scanf("%d", &n);

  for(i=0; i<n; i++) {
    printf("\nUčitaj %d. broj polja:", i+1);
    scanf("%d", &a[i]);

    if(a[i]%2==1 && a[i] < min)
      min = a[i];
  }

  for(i=0; i<n; i++){
    if(a[i]%2==0 && a[i] > min)
      printf("\nBroj manji min je %d", a[i]);
  }

  return;
}