C programiranje - pokazivači i polja

C programiranje - zadatak 1

Učitati 10 brojeva u polje i zbrojiti parne brojeve koristeći pokazivače.

#include <stdio.h>

void main() {
	int a[10], i, zbroj = 0, *pa;

	pa = &a[0];

	for (i = 0; i < 10; i++) {
		printf("\nUčitaj %d broj", i + 1);
		scanf("%d", pa + i);
	}

	for (i = 0; i < 10; i++) {
		if (*(pa + i) % 2 == 0)
			zbroj += *(pa + i);
	}

	printf("\Zbroj parnih brojeva je %d", zbroj);

	return;
}

Web dizajn pokazivači i polja

C programiranje pokazivači i polja - zadatak 2

Učitati n cijelih brojeva u polje. Ispisati njihov zbroj!

#include <stdio.h>

void main() {
	int a[100], i, n, zbroj = 0, *pa;

	printf("\nUčitaj broj n");
	scanf("%d", &n);


	pa = &a[0];

	for (i = 0; i < n; i++) {
		printf("\nUčitaj %d broj", i + 1);
		scanf("%d", pa + i);
	}

	for (i = 0; i < n; i++) {
		zbroj += *(pa + i);
	}

	printf("\Zbroj n brojeva je %d", zbroj);

	return;
}

C programiranje pokazivači i polja - zadatak 3

Učitati 4 broja u polje. Ispisati njihov produkt i aritmetičku sredinu.

#include <stdio.h>

void main() {
	int a[4], i, zbroj = 0, umn = 1, *pa;
	float ars;

	pa = &a[0];

	for (i = 0; i < 4; i++) {
		printf("\nUčitaj %d broj", i + 1);
		scanf("%d", pa + i);
	}

	for (i = 0; i < 4; i++) {
		zbroj += *(pa + i);
		umn *= *(pa + i);
	}

	ars = zbroj / 4.0;
	
	printf("\Produkt je %d, arit. sredina je %.2f", umn, ars);

	return;
}

C programiranje pokazivači i polja - zadatak 4

Učitati rečenicu. Ispisati njezinu duljinu ne koristeći funkciju strlen.

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main() {
	char a[100], *pa;
	int i;

	pa = &a[0];

	printf("\nUpiši rečenicu: ");
	gets(a);

	i = 0;

	while (*(pa + i) != '\0')
		i++;

	printf("\nDuljina rečenice je %d", i);

	return;
}

C programiranje pokazivači i polja - zadatak 5

Učitati rečenicu maksimalne duljine 100 znakova. Ispisati koliko se puta pojavilo veliko slovo u rečenici.

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main() {
	char a[100], *pa;
	int i, n, velika=0;

	pa = &a[0];

	printf("\nUpiši rečenicu: ");
	gets(a);
	n = strlen(a);

	for (i = 0; i < n; i++)
		if (*(pa + i) >= 'A' && *(pa + i) <= 'Z')
			velika++;

	printf("\nBroj velikih slova je %d", velika);

	return;
}

C programiranje pokazivači i polja - zadatak 6

Učitati rečenicu i ispisati je naopako.

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main() {
	char a[100], *pa;
	int i, n, velika=0;

	pa = &a[0];

	printf("\nUpiši rečenicu: ");
	gets(a);
	n = strlen(a);

	printf("\n");

	for (i = n-1; i >= 0; i--)
		printf("%c", *(pa + i));

	return;
}

C programiranje pokazivači i polja - zadatak 7

Učitati rečenicu i ispisati samo drugu riječ.

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main() {
	char a[100], *pa;
	int i, n, velika=0;

	pa = &a[0];

	printf("\nUpiši rečenicu: ");
	gets(a);
	n = strlen(a);

	i = 0;

	while (*(pa + i) != ' ' && i < n)
		i++;

	i++;

	while (*(pa + i) != ' ' && i < n) {
		printf("%c", *(pa + i));
		i++;
	}

	return;
}

C programiranje pokazivači i polja - zadatak 8

Učitati rečenicu i ispisati najdulju riječ.

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main() {
	char a[100], *pa;
	int i, n, poc, max=0, maxpoc=0;

	pa = &a[0];

	printf("\nUpiši rečenicu: ");
	gets(a);
	n = strlen(a);

	i = 0;
	while (i < n) {
		poc = i;
		
		while (*(pa + i) != ' ' && i < n)
			i++;

		if (i - poc > max) {
			max = i - poc;
			maxpoc = poc;
		}

		i++;
	}
	
	i = maxpoc;

	while (*(pa + i) != ' ' && i < n) {
		printf("%c", *(pa + i));
		i++;
	}

	return;
}