C programiranje - if naredba - zadatci #2

C programiranje if naredba - zadatak 1

Program treba od korisnika tražiti unos realnih koeficijenata linearne jednadžbe (y=ax+b), izračunati i ispisati njezino rješenje.

#include <stdio.h>

void main()
{
  float a, b, x, f;

  printf("\nUnesi koeficijente jednadzbe a i b: "); 
  scanf("%f %f", &a, &b); 

  printf("\nUnesi vrijednost x: "); 
  scanf("%f", &x); 

  f=a*x+b; 

  printf("\nFunkcija f(%.2f) = %.2f", x, f); 

  return;
}

Web dizajn danas

C programiranje if naredba - zadatak 2

Program treba od korisnika tražiti unos cijelog broja x, te izračunati i ispisati vrijednost funkcije f prema formuli:

#include <stdio.h>
#include <math.h>

void main()
{
  int x, kvadrat;
  float korijen; 

  printf("\nUnesi cijeli broj x: "); 
  scanf("%d", &x); 

  if(x == 0) 
    printf("\nFunkcija f(%d) = 0", x); 
  else 
		if(x > 0) 
		{ 
		korijen = sqrt(x); 
		printf("\nFunkcija f(%d) = %.2f", x, korijen); 
		}  
		else
		{ 
		 kvadrat = x*x; 
		 printf("\nFunkcija f(%d) = %d", x, kvadrat); 
		} 

return;
}

C programiranje if naredba - zadatak 3

Program treba od korisnika tražiti unos realnih koeficijenata kvadratne jednadžbe, izračunati i ispisati na zaslonu njezina rješenja.

#include <stdio.h>
#include <math.h>

void main()
{
	float a, b, c, det, m; 
	float x1, x2, rx, ix; 

	printf("\nUnesi koeficijente jednadzbe a, b i c: "); 
	scanf("%f %f %f", &a, &b, &c); 

	det = b*b - 4*a*c; 

	if(det == 0) 
	{ 
		x1 = (-b)/(2*a); 
		printf("\nJednadzbe ima jedno rješenje: %.2f", x1); 
	} 
	else
		if(det > 0) 
		{ 
		  x1 = (-b+sqrt(det))/(2*a); 
		  x2 = (-b-sqrt(det))/(2*a); 

		  printf("\nRješenja su x1=%.2f i x2=%.2f", x1, x2); 
		} 
		else
		{ 
			rx = (-b)/(2*a); 
			ix = sqrt(abs(det))/(2*a); 

			printf("\nx1=%.2f+%.2fi i x2=%.2f-%.2fi ", rx, ix, rx, ix); 
		} 

return;
}

C programiranje if naredba - zadatak 4

Program treba od korisnika tražiti unos realnog broja i izračunati te ispisati na zaslon rezultat funkcije:

#include <stdio.h>
#include <math.h>

void main()
{
  float x, fx; 

  printf("\nUnesi realni broj x: "); 
  scanf("%f", &x); 

  if(x>-5 && x<5)
    fx=x*x*x+3; 
  else 
    fx=sqrt(abs(x)+9); 

  printf("\nVrijednost funkcije f(%.2f) = %.4f", x, fx); 

return;
}

C programiranje if naredba - zadatak 5

Program treba od korisnika tražiti unos cijelog troznamenkastog broja i ispitati je li zbroj znamenki unesenog broja djeljiv s 3. Ako korisnik ne unese troznamenkasti broj program ga treba na to upozoriti.

#include <stdio.h>

void main()
{
  int broj, sto, des, jed, zbroj; 

  printf("\n Unesi troznamekasti broj: "); 
  scanf("%d", &broj); 

  if(broj > 99 && broj < 1000)
  { 
    sto = broj/100; 
    des = (broj%100)/10; 
    jed = broj % 10; 
   
    zbroj = sto + des + jed; 

    if(zbroj % 3 == 0) 
      printf("\nZbroj znamenaka je dijeljiv sa 3"); 
    else 
      printf("\nZbroj znamenaka nije dijeljiv sa 3");
   } 
   else 
    printf("\nBroj nije troznamenkast"); 

return;
}

C programiranje if naredba - zadatak 6

Program treba od korisnika tražiti unos cijelog troznamenkastog broja i ispisati njegovu najmanju znamenku.

#include <stdio.h>

void main()
{
  int broj, sto, des, jed , min; 

  printf("\n unesite troznamenkasti broj: "); 
  scanf("%d", &broj);

  sto = broj/100; 
  des = (broj%100)/10; 
  jed = broj % 10; 

  min=sto; 

  if(des < min) 
    min = des; 
  if(jed < min) 
    min = jed; 

  printf("\nNajmanja znamenka broja %d je %d ", broj, min); 

  return;
}