C programiranje - funkcije - riješeni zadatci #2

C programiranje - zadatak 1

Učitati duljine katete trokuta. U funkciji izračunati duljinu hipotenuze i ispisati je u glavnom programu.

#include <stdio.h>
#include <math.h>

float hipotenuza(float a, float b) {
	float c;

	c = sqrt(a*a + b*b);

	return c;
}

void main() {
 float str_a, str_b, hipo;

 printf("\n Učitaj obje katete: "); 
 scanf("%f %f", &str_a, &str_b);

 hipo = hipotenuza(str_a, str_b);

 printf("Hipotenuza je %.2f", hipo);

 return;
}

Web dizajn funkcije

C programiranje funkcije - zadatak 2

Učitati troznamenkasti broj. U funkciji izračunati aritmetičku sredinu znamenki i ispisati je u glavnom programu.

#include <stdio.h>

float arit_sredina(int a) {
 int s, d, j;
 float arit;

 s = a / 100;
 d = (a % 100) / 10;
 j = (a % 100) % 10;

 arit = (s + d + j) / 3.0;
	
 return arit;
}

void main() {
 int broj;
 float ars;

 printf("\n Učitaj troznamenkasti broj: ");
 scanf("%d", &broj);

 ars = arit_sredina(broj);

 printf("Arit. sredina znamenki broja %d je %.2f", broj, ars);


 return;
}

C programiranje funkcije - zadatak 3

Učitati troznamenkasti broj. U funkciji pronaći najveću znamenku i ispisati je glavnom programu.

#include <stdio.h>

float maksimum(int a) {
 int m, s, d, j;
	
 s = a / 100;
 d = (a % 100) / 10;
 j = (a % 100) % 10;

 m = s;

 if (m < d)
  m = d;

 if (m < j)
  m = j;

 return m;
}

void main() {
 int broj, max;
 float ars;

 printf("\n Učitaj troznamenkasti broj: ");
 scanf("%d", &broj);

 max = maksimum(broj);

 printf("Najveća znamenki broja %d je %d", broj, max);

 return;
}

C programiranje funkcije - zadatak 4

Učitavati znakove sve dok se ne učita 0. U funkciji ispitati i ispisati je li učitano slovo, broj ili neki drugi znak

#include <stdio.h>

void znak(char z) {

 if (z >= 'a' && z <= 'z')
  printf("\nUčitano je malo slovo");
 else if (z >= 'A' && z <= 'Z') 
  printf("\nUčitano je veliko slovo");
 else if (z >='0' && z <= '9')
  printf("\nUčitana je brojka");
 else 
  printf("\nNije učitano slovo niti brojka");

 return;
}

void main() {
 char zn;
	
 printf("\n Učitaj znak: ");
 scanf(" %c", &zn);

 while (zn != '0') {
  znak(zn);
		
  printf("\n Učitaj znak: ");
  scanf(" %c", &zn); 
  }

	return;
}

C programiranje funkcije - zadatak 5

5. Učitati broj. U funkciji ispisati binarni zapis učitanog broja

#include <stdio.h>

void binarno(int br) {
 char bin[20];
 int i, j;

 i = 0;
  
 while (br != 0) {
  bin[i] = br % 2;
  br = br / 2;
  i++;
 }

 j = i - 1;
	
 for (i = j; i >= 0; i--)
  printf("%d", bin[i]);

 return;
}

void main() {
 int broj;
	
 printf("\n Učitaj broj: ");
 scanf(" %d", &broj);

 binarno(broj);
	
 return;
}