C programiranje - for petlja - zadatci #2

C programiranje for petlja - zadatak 1

Prebrojati koliko je brojeva od 5 do 50 koji su djeljivi sa 3 ili sa 5.

#include <stdio.h>

void main()
{  
  int i, br=0;

  for(i=5; i<=50; i++)
    if(i%3 == 0 || i%5 == 0)
      br++;
  printf("\nBrojeva djeljivih sa 3 ili 5 ima %d", br);

  return;
}

Učenje web dizajna

C programiranje for petlja - zadatak 2

Za sve neparne brojeve od 1 do 20 ispisi njihov korijen.

#include <stdio.h>
#include <math.h>

void main()
{  
  int i;
  float kor;

  for(i=1; i<=20; i++)
    if(i%2 == 1)
    {
      kor = sqrt((float)i);
      printf("\nKorijen broja %d je %.2f", i, kor);
    }
    
  return;
}

C programiranje for petlja - zadatak 3

Učitati 8 cijelih brojeva. Izračunati njihovu aritmetičku sredinu.

#include <stdio.h>

void main()
{  
  int i, br, zbroj=0;
  float ars;

  for(i=1; i<=8; i++)
  {
    printf("\nUpiši %d. broj:", i);
    scanf("%d", &br);

    zbroj = zbroj + br;
  }

  ars = (float) zbroj / 8;
  printf("\nAritmetička sredina je %.2f", ars);

  return;
}

C programiranje for petlja - zadatak 4

Učitati 10 brojeva i ispisati aritmetičku sredinu svih parnih brojeva većih od 10.

#include <stdio.h>

void main()
{
  int i, br, zbroj=0, brojac=0;
  float ars;

  for(i=1; i<=10; i++)
  {
    printf("\nUčitaj %d. broj:", i);
    scanf("%d", &br);
    if(br%2 == 0 && br > 10)
    {
      zbroj=zbroj + br;
      brojac++;
    }
  }

  if (brojac !=0) {
    ars = (float) zbroj / brojac;
    printf("\nAritmetička sredina je %.2f", ars);
  }

  return;
}

C programiranje for petlja - zadatak 5

Učitati 10 troznamenkastih brojeva i za svaki od učitanih brojeva ispisati aritimetičku sredinu njegovih znamenki.

#include <stdio.h>

void main()
{  
  int i, br, zbroj, j, d, s, brojac=0;
  float ars;

  for(i=1; i<=10; i++)
  {
    printf("\nUpiši troznamenkasti broj:");
    scanf("%d", &br);

    s = br/100;
    d =(br%100) / 10;
    j =(br%100) % 10;

    zbroj = s + d + j;
    ars = zbroj / 3.0;
    
    printf("\nAritmetička sredina je %.2f", ars);
  }
  
  return;
}