C programiranje - for petlja zadatci #1

C programiranje for petlja - zadatak 1

Zbroji sve brojeve djeljive sa 9 od broja 1 do broja 30.

#include <stdio.h>

void main()
{  
  int i, zbroj=0;
  for(i=1; i<30; i++)
  {  
    if(i % 9 == 0)
      zbroj = zbroj + i;
  }
  printf("\nZbroj brojeva je %d", zbroj);
  
  return;
}

Web dizajn za sutra

C programiranje for petlja - zadatak 2

Ispiši sve brojeve djeljive sa 11 od 20 do 100. Umjesto broja 77 ispisati riječima "Sedamdeset i sedam".

#include <stdio.h>

void main()
{  
  int i;
  for (i=22; i<100; i=i+11)
  {
    if(i != 77)
      printf("\nBroj djeljiv s 11 = %d", i);
    else
      printf("\nSedamdeset i sedam");
  }
  
  return;
}

C programiranje for petlja - zadatak 3

Prebrojati koliko je brojeva djeljivih sa 13 od 5 do 150.

#include <stdio.h>

void main()
{  
  int i, brojac=0;
  
  for(i=5; i<=150; i++)
    if(i % 13 == 0)
      brojac++;

  printf("\nBrojeva djeljivih s 13 ima %d", brojac);

  return;
}

C programiranje for petlja - zadatak 4

Učitati 10 brojeva. Koliko je učitano parnih brojeva i koliki je njihov zbroj.

#include <stdio.h>

void main()
{
  int i, zbroj=0, brojac=0, br;
  
  for(i=1; i<=10; i++)
  {
    printf("\nUčitaj %d. broj: ", i);
    scanf("%d", &br);
    
    if(br%2 == 0)
    {  
      zbroj = zbroj + br;
      brojac++;
    }
  }
  
  printf("\nParnih brojeva je učitano %d", brojac);
	printf("\nZbroj parnih brojeva je %d", zbroj);
  
  return;
}

C programiranje for petlja - zadatak 5

Učitati n brojeva. Izračunati i ispisati njihovu aritmetičku sredinu.

#include <stdio.h>

void main()
{  
  int i, zbroj=0, n, br;
  float ars;

  printf("\n Učitaj n: ");
  scanf("%d", &n);

  for(i=1; i<=n; i++)
  {
    printf("\nUčitaj %d broj: ", i);
    scanf("%d", &br); 
    
    zbroj = zbroj + br;
  }
  
  ars = (float) zbroj / n;
  printf("\nAritmetička sredina je %.2f", ars);
  
  return;
}

C programiranje for petlja - zadatak 6

Učitati n brojeva. Ispisati najmanji i najveći od učitanih brojeva.

#include <stdio.h>

void main()
{  
  int i, min, max, n, br;

  printf("\nUčitaj n:");
  scanf("%d", &n);

  if (n >= 1) {
    printf("\nUčitaj 1. broj: ");
    scanf("%d", &br);

    max = br;
    min = br;
  } 

  for(i=2; i<=n; i++)
  {
    printf("\n Učitaj %d broj: ", i);
    scanf("%d", &br);
    
    if(br < min)
      min = br;
    
    if(br > max)
      max = br;
  }
  printf("\n Najmanji učitani broj je %d a najveći %d", min, max);
  
  return;
}

C programiranje for petlja - zadatak 7

Učitaj 10 troznamenkastih brojeva. Ispisati one čiji je zbroj znamenki veći od 8.

#include <stdio.h>

void main()
{
  int i, zbroj, br;
  int sto, des, jed;
  
  for(i=1; i<=10; i++)
  {
    printf("\nUčitaj %d broj: ", i);
    scanf("%d", &br);
    
    sto = br / 100;
    des =(br % 100) / 10;
    jed = br % 10;
    
    zbroj = sto + des + jed;
    
    if(zbroj > 8)
      printf("\nZbroj znamenki broja %d je veći od 8.", br);
  }
  return;
}

C programiranje for petlja - zadatak 8

Učitati n brojeva, prebrojati koliko je medu njima pozitivno a koliko negativno.

#include <stdio.h>

void main()
{
  int i, n, br, brpoz=0, brneg=0;

  printf("\nUčitaj n:");
  scanf("%d", &n);

  for(i=1; i<=n; i++)
  {
    printf("\nUčitaj broj:");
    scanf("%d", &br);

    if(br > 0)
      brpoz++;

    if(br < 0)
      brneg++;    
  }

  printf("\nUčitano je %d pozitivnih brojeva", brpoz);
	printf("\nUčitano je %d negativnih brojeva", brneg);

  return;
}