C programiranje #1 - riješeni zadatci

C programiranje - zadatak 1

U programu omogućite unos dva cijela broja i ispišite njihov zbroj, aritmetičku sredinu i zbroj kvadrata brojeva.

#include <stdio.h>
void main()
 {
  int broj1, broj2;

  printf("\nUpiši dva cijela broja: ");
  scanf("%d %d", &broj1, &broj2);

  printf("\nZbroj je %d", broj1+broj2);
  printf("\nAritmetička sredina je %.2f", (broj1+broj2)/2.0);
  printf("\nZbroj kvadrata brojeva je %d", broj1*broj1+broj2*broj2);

  return;
}

Web dizajn zadatci

C programiranje - zadatak 2

U programu omogućite unos 10 brojeva. Ispišite najmanji i najveći od njih.

#include <stdio.h>

void main()
 {
  int i, broj, min, max;

  printf("\nUpiši 1. broj = ");
  scanf("%d", &broj);

  min = broj;
  max = broj;

  for (i=2; i<=10; i++)
  {
    printf("\nUpiši %d. broj = ", i);
    scanf("%d", &broj);
    
    if (broj > max)
      max = broj;
    if (broj < min)
      min = broj;
  }
  printf("\nNajmanji broj je %d", min);
  printf("\nNajveci broj je %d", max);

  return;
}

C programiranje - zadatak 3

U programu omogućite unos dva broja, broj sati i minuta. Ispišite koliko taj broj sati i minuta iznosi u sekundama.


Mogući izlaz je:

2 sata i 20 minuta iznosi 8400 sekundi

#include <stdio.h>

void main()
 {
  int h, min;
	long int sek;

  printf("\nUpiši broj sati i minuta: ");
	scanf("%d %d", &h, &min);

	sek = (h*60+min)*60;
  
	printf("\n%d sati i %d minuta iznosi %ld sekundi", h, min, sek);

  return;
}

C programiranje - zadatak 4

U programu omogućite unos 5 brojeva i zbrojiti samo one koji su dvoznamenkasti.

#include <stdio.h>

void main()
 {
   int i, broj, dvoznam=0;

   for (i=1; i<=5; i++)
   {
     printf("\nUpiši %d. broj: ", i);
     scanf("%d", &broj);
     if (broj >= 10 && broj <=99)
        dvoznam = dvoznam + broj;
   }
   printf("Zbroj dvoznamenkastih brojeva je %d", dvoznam);

   return;
 }

C programiranje - zadatak 5

U programu omogućite unos dvije stranice pravokutnika i izračunajte njegovu površinu i opseg.

#include <stdio.h>

void main()
 {
   float a, b, p, o;

   printf("\nUčitaj duljine stranica a i b: ");
   scanf("%f %f", &a, &b);

   p = a*b;
   o = 2*(a+b);

   printf("\Površina je %.2f\nOpseg je %.2f", p, o);

   return;
 }

C programiranje - zadatak 6

U programu omogućite unos broja sekundi i ispišite odgovarajuće vrijeme u satima, minutama i sekundama.


Predloženi izlaz je:

3722 sekunde iznosi 1 sat, 2 minute i 2 sekunde

#include <stdio.h>

void main()
{
   int ukupno, h, min, sec;

   printf("\nUČitaj ukupan broj sekundi: ");
   scanf("%d", &ukupno);

   h = ukupno / 3600;
   min = (ukupno % 3600) / 60;
   sec = (ukupno % 3600) % 60;

   printf("\n%d sekundi iznosi: ", ukupno);
	 printf("\n%d sat, %d minute i %d sekunde", h, min, sec);

   return;
}

C programiranje - zadatak 7

U programu omogućite unos pet brojeva i izračunati aritmetičku sredinu.

#include <stdio.h>

void main()
 {
  int i, broj, uk=0;

  for (i=1; i<=5; i++)
  {
    printf("\nUčitaj %d. cijeli broj: ", i);
    scanf("%d", &broj);
    uk=uk+broj;
   }
   printf("\nAritmetička sredina je %.2f", uk/5.0);

   return;
}